Göteborgs historia

Göteborg är, efter Sigtuna och Lund, förmodligen den äldsta staden i Sverige. Redan på 1000-talet fanns en välfungerande och blomstrande stadsbildning på platsen för dagens Göteborg. Namnet Göteborg är dock ett ganska sent påfund, även om namnet nämns första gången under mitten av 1400-talet (då som Göthaholm).

Gamla och nya Lödöse

Den första stadsbildningen gick under namnet Lödöse. Göteborgs historiaDen växte fram under 1000-talet framför allt som en viktig hamn. Lödöse existerade som stad fram till 1526. Cirka 50 år tidigare hade en ny stadsbildning med namnet Nya Lödöse fått stadsprivilegier och under en tid fungerade de båda städerna som grannar även om den gamla bebyggelsen successivt tappade mark, i dubbel bemärkelse. När Gustav Vasa slutligen upphävde Gamla Lödöses stadsprivilegier kan sägas att staden upphörde att existera. Man flyttade helt enkelt de resterande delarna av den gamla staden till den nya.

Nya Lödöse tog snabbt en central plats i det medeltida Sverige. Framgången skulle dock bli kortvarig. 1500-talet kantades nämligen av krig, och Nya Lödöse och senare Älvsborgs stad, skulle brännas ner flera gånger av danskarna.

Göteborg grundas

I början av 1600-talet fanns egentligen bara Älvsborgs fästning kvar som bevis för den tidigare stadsbildningen. År 1604 bosatte sig dock en grupp holländare på Hisingen och det markerade starten för Göteborgs framväxt. Efter ett första bakslag under Kalmarkriget, då den framväxande orten blev nedbränd nästan till grunden, växte Göteborg snabbt under ett par årtionden. År 1619 antogs den första stadsplanen och år 1621 fick ”Gutenborgh” sina stadsprivilegier.

Det var framför allt holländare, tyskar och skottar som tog sig an uppgiften att bygga staden. Dåvarande kungen Gustav II Adolf såg en stor betydelse i att ha en stark närvaro vid kusten och tillsåg att staden fick möjligheter att växa så snabbt som möjligt.

Sjöfart och handel

Under 1700-talet blomstrade Göteborg. Hamnen gjorde att handeln blev stadens främsta näring. Driftiga köpmän handlade med alla världens hörn, bland annat genom det Svenska Ostindiska Kompaniet. Samtidigt växte givetvis skeppsvarv fram. Dessutom blev fisket allt viktigare. Man kan gott säga att det var 1700-talet som formade det Göteborg vi ser idag.Under 1800-talet blev Göteborg också ett centrum för textilindustri och mekanisk verkstadsindustri – två andra näringar som till stor del karakteriserar dagens Göteborg.

Under 1900-talet växte Göteborg närmast explosionsartat. Periferin i staden blev snart en del av en sammanhängande stadsbildning. Spårvägsnätet byggdes ut och avstånden krympte. Under de senaste årtiondena har staden successivt svällt för att växa samman med en mängd tidigare ganska avlägsna områden. Vid 1900-talets början hade staden omkring 150 000 invånare med förstäder. Lite mer än ett sekel senare uppgick invånarantalet bara i kommunen Göteborg till 550 000.